dựng phim chuyên nghiệp

Kỹ thuật viên hình ảnh

Một kỹ thuật viên hình ảnh (hay DIT) làm việc trực tiếp với các nhà quay phim. Họ có trách nhiệm kiểm soát chất lượng …

Kỹ thuật viên hình ảnh Chi tiết »